“Política de privacidade”

En virtude do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, está informado do seguinte:

Procesaranse os datos que nos comunique a través deste sitio web.

O responsable do tratamento dos seus datos é a Asociación Rapa das bestas de Sabucedo con enderezo en Sabucedo, A Estrada (Pontevedra). O seu enderezo de correo electrónico para calquera cuestión relacionada co tratamento de datos persoais é rapadesabucedo@gmail.com

A finalidade do tratamento é a xestión de solicitudes de acreditacións de prensa para permitir o seu acceso ao curso.

Os datos do interesado tamén se poderán comunicar ás empresas que colaboren co responsable, co fin de proporcionar servizos similares aos solicitados polo interesado ao responsable.

As bases legais do tratamento son:
– A satisfacción dos intereses lexítimos do responsable (artigo 6.1.f) RGPD). Esta base legal empregarase para aqueles tratamentos nos que non prevalece un dereito ou liberdade do interesado pero que poidan favorecer o exercicio dos citados intereses lexítimos. Por exemplo: a xestión administrativa das autorizacións de prensa.

Os datos persoais que se recollan cumprirán en todo momento cos principios establecidos no artigo 5 do RGPD, polo que serán tratados de forma lícita, leal e transparente; recollidos con fins específicos, explícitos e lexítimos; adecuado, relevante e limitado ao necesario; preciso e mantido coa limitación do período de conservación; e tratados con integridade e confidencialidade.

A entidade adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Os seus datos persoais eliminaranse despois do prazo legalmente establecido para o cumprimento das nosas obrigas legais, sempre que o interesado non autorizase expresamente a continuación do seu uso.

O interesado ten a posibilidade de solicitar ao responsable do acceso aos seus datos persoais, a súa rectificación, a súa supresión, a limitación do seu tratamento, opoñerse a dito tratamento ou exercer a portabilidade dos datos que se tratan de xeito automatizado.

En caso de conflito, o interesado pode dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos ou a calquera outra autoridade de control competente para entender as súas reclamacións.

O interesado pode retirar o seu consentimento en calquera momento, sen afectar a legalidade dos tratamentos baseados no consentimento previo á súa retirada.

Os datos do interesado non se utilizarán para decisións individuais automatizadas.